05/02/2020 16:47        

Lãnh đạo qua các thời kỳ

Từ 2000 - 2012: Cô Trần Thu Hà làm Hiệu trưởng.

Từ 2012 - 2014: Cô Phan Thị Tiến Lợi làm Hiệu trưởng.

Từ 11/2014 - 4/2015: Thầy Võ Tấn Đạt - Biệt phái sang làm Hiệu trưởng.

Từ 2015 - 2016: Thầy Trương Minh Học làm Hiệu trưởng.

Từ 2016 - 2019: Thầy Huỳnh Thâm làm Hiệu trưởng.

Từ tháng 4/2020 - nay: Cô Lê Hoàng Việt Nga làm Hiệu trưởng