Các văn bản về Kiểm định chất lượng giáo dục
Phòng KTKĐCLGD gửi "Các văn bản về Kiểm định chất lượng giáo dục và các văn bản có liên quan" để các đơn vị lưu trữ, nghiên cứu và triển khai.