Lịch tiếp công dân năm 2024 của Trường Tiểu học Tân Lập 1
Công văn số 29/TB-THTL1 ngày 16 tháng 1 năm 2024 Thông báo Lịch tiếp công dân năm 2024 của Trường Tiểu học Tân Lập 1
Quyết định về việc ban hành Quy chế Tiếp công dân tại trường tiểu học Tân Lập 1
Công văn số 23/QĐ-THTL1 ngày 01 tháng 03 năm 2023 Quyết định về việc ban hành Quy chế Tiếp công dân tại trường tiểu học Tân Lập 1
Kế hoạch Kiểm tra nội bộ trường học Năm học 2023-2024
Kế hoạch Kiểm tra nội bộ trường học Năm học 2023-2024
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2023 - 2024
Kế Hoạch Tổ chức ôn tập cho học sinh trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Năm học 2021- 2022
Thực hiện kế hoạch số 875/KH-GDĐT ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Nha Trang về việc hướng dẫn tổ chức dạy học, hoạt động giáo dục năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Nha Trang trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Trường Tiểu học Tân Lập 1 xây dựng kế hoạch tổ chức ôn tập cho học sinh trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 năm học 2021 – 2022, cụ thể như sau:
|<<    <   
[1]2
   >    >>|