Kế Hoạch Tổ chức ôn tập cho học sinh trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Năm học 2021- 2022
Thực hiện kế hoạch số 875/KH-GDĐT ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Nha Trang về việc hướng dẫn tổ chức dạy học, hoạt động giáo dục năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Nha Trang trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Trường Tiểu học Tân Lập 1 xây dựng kế hoạch tổ chức ôn tập cho học sinh trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 năm học 2021 – 2022, cụ thể như sau: