22/11/2023 19:59        

Phòng, chống mua bán người năm 2023

       Thực hiện Công văn số 3364/ SGDĐT-VP ngày 13/11/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa về việc triển khai sử dụng các sản phẩm truyền thông về phòng, chống mua bán người năm 2023.

       Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện 02 video clip truyền thông về phòng, chống mua bán người nhằm phổ biến cách thức giải quyết, ứng phó giúp người dân nâng cao cảnh giác và tự bảo vệ mình, kỹ năng xử lý các tình huống liên quan đến vấn nạn mua, bán người và kiến thức pháp luật về phòng, chống mua bán người, cụ thể như sau:

       - Video clip “Cảnh giác trước cạm bẫy của tội phạm mua bán người”.

       - Video clip “Cảnh giác để không trở thành nạn nhân của kẻ buôn người”.

       Nội dung 02 video clip nói trên được cập nhật tại địa chỉ:

https://www.mediafire.com/folder/8pwtapnunktus/Truyen_thong_phong_ch ong_mua_ban_nguoi_2023