23/06/2022 22:41        

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 1 VÀ LỚP 6 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NHA TRANG NĂM HỌC 2022 - 2023

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Có thể là hình ảnh về văn bản

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'TIÊU TUYÊN SINH VÀO LỚP MỘT (Đinh kèm Kế hoạch 643 ngày Phòng dục Đào TT HỌC 2022-2023 tháng năm 2022 Lộc Thọ Ngọc Phước Đông Thịnh chú Chi tiệu Học 210 Phường Thọ 210 Phường Ngọc Hiệp 280 Phưá»c Đồng 160 240 Hòa Long Phường 120 Hòa Phưởng 200 Long Phưởng Phước Tân Phưởng Phướ»c Tiến 240 Phưởng Sải Phường Tần Lập Thạnh Hiep Phường Vĩnh Hải Phưởng Vĩnh Hòa Xa Vĩnh Xa Vĩnh Nguyên3 Phường Vĩnh Nguyên 210 Vĩnh 2 Xã 70 75 Vĩnh rung 5 Vĩnh Thái Vĩnh Thạnh Phường Vinh Thọ 175 Xã inh Trung'

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.