04/04/2020 12:48        

Hưởng ứng ngày nước Thế giới, ngày Khí tượng Thế giới năm 2020

UBND TỈNH KHÁNH HÒA                                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:    /SGDĐT-VP                                                                                                              Khánh Hòa, ngày     tháng 3 năm 2020
V/v hưởng ứng Ngày Nước thế giới, 
Ngày Khí tượng thế giới năm 2020.

 

Kính gửi: 
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các đơn vị trực thuộc Sở. 
Thực  hiện  Công văn  số  2238/UBND-KT  ngà   12/3/2020  c    UBND  tỉnh 
Khánh  Hòa  về  việc  hưởng  ứng  Ngày  Nước  thế  giới, Ngày  Khí  tượng thế  giới
năm 2020;  Sở  Giáo dục và Đào tạo đề  nghị  các phòng  giáo dục và đào tạo, các 
đơn vị trực thuộc (các đơn vị) thực hiện một số nhiệm vụ sau:


1.  Tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh  hưởng 
ứng:
-    Ngày  Nước  thế  giới  năm 2020  (ngày  22/3)  với ch   đề  “Nước và biến đổi 
khí hậu”  nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng c   tài ngu ên nước, các giải pháp 
quản lý bền vững  nguồn nước trong việc giảm thiểu các tác động c a biến đổi khí 
hậu.
-  Ngày  Khí tượng thế  giới năm 2020 (ngà  23/3) với ch   đề  “Khí hậu và 
nước”  nhằm  hướng đến mục tiêu toàn cầu về  sự  phát triển bền vững, thực hiện 
thông qua các hoạt động cộng đồng, góp phần ngăn ngừa, giảm thiểu r i ro thiên 
tai,  ứng phó hiệu quả  với biển đổi khí hậu, bảo vệ  và phát triển nguồn tài nguyên 
nước c a mỗi quốc gia.
2.  Triển  khai  các  hoạt  động  phù  hợp  trong  tình  hình  dịch  bệnh  Covid-19 
đ ng diễn ra phức tạp nhằm  hưởng  ứng  Ngày  Nước  thế  giới  năm 2020 và Ngày 
Khí tượng thế giới năm 2020 theo các hình thức sau:
- Treo băng rôn, pano, áp phích ở đơn vị với các khẩu hiệu như s u:
+ “Nước cho tất cả - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.
+ “Đong đếm từng hạt mư  - Chắt chiu từng giọt nước”.
- Tuyên truyền trên Website, bảng tin c   đơn vị, trường học nhằm giáo dục
nâng cao nhận thức về tầm quan trọng c a tài nguyên nước, dự báo khí tượng th y 
văn,  biến đổi khí hậu  với  cuộc  sống;  bảo  vệ  nguồn  nước, bảo  vệ  tài  nguyên thiên 
nhiên và môi trường. 
3. Phát  hiện, biểu  dương và  khen thưởng  để  động  viên kịp  thời  những  cá
nhân, tập  thể  có  thành  tích  tiêu  biểu  trong việc  quản lý, bảo vệ, sử  dụng hiệu quả
tài ngu ên nước, phòng, chống thiên tai và giải pháp, sáng kiến có hiệu quả  trong 
giảm thiểu tác động c a biến đổi khí hậu.
Các thông tin, tài  liệu truyền thông về Ngày Nước thế  giới năm 2020, Ngày 
Khí tượng thế giới năm 2020 được cập nhật trên Cổng thông tin điện tử c a:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ http://monre.gov.vn.
- Tổng cục Khí tượng Th   văn, địa chỉ http://kttvqg.gov.vn.
Sở  Giáo dục và Đào tạo yêu cầu  các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị
trực thuộc Sở  tích cực hưởng  ứng, triển khai  thực hiện  và báo cáo kết quả  về  Sở
Giáo dục và Đào tạo (qua phòng Văn phòng Sở, email: lxde@khanhhoa.edu.vn) 
trước ngày 20/4/2020./.


Nơi nhận:           
- Như trên (VBĐT-để th/hiện);
- UBND tỉnh (VBĐT-để b/cáo);
- Vụ GDCT&CTHSSV (VBĐT-để b/cáo);
- Sở TN&MT tỉnh (VBĐT);
- Giám đốc Sở GDĐT;
- Lưu: VT, VP.
                                                                                                                                                                                                  KT. GIÁM ĐỐC
                                                                                                                                                                                                  PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

                                                                                                                                                                                                                    Lê Đình Thuần