04/09/2023 16:53        

Thời khóa biểu - Phân công chuyên môn năm học 2023 - 2024

Thời khóa biểu - Phân công chuyên môn năm học 2023 - 2024

Thời khóa biểu - Phân công chuyên môn năm học 2023 - 2024 áp dụng từ ngày 05/09/2023.

- Tải Phân công chuyên môn: 

/Portals/4/PCCM%2023-24%20%28Ln%203%29.xls

- Tải thời khóa biểu : 

/Portals/4/TKB%20%205_9_23%20%28Ln%203%29%20%281%29.xls