12/11/2021 00:00        

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN LẬP 1 GIAI ĐOẠN 2021 - 2025, TẦM NHÌN ĐẾN 2030

chi tiết kế hoạch download tại liên kết: /Portals/4/Chien%20luoc%20PT%202020-2025.pdf